Εταιρία

Σκοπός της εταιρίας είναι:

H ίδρυση και λειτουργία Pαδιοτηλεοπτικού Σταθμού Περιφερειακής και Τοπικής εμβέλειας καθώς και σταθμού καλωδιακής μεταδόσεως ή και σταθμού κωδικοποιημένων μέσων μεταδόσεως δορυφορικών προγραμμάτων, ως και κάθε άλλου τρόπου ή μέσου που η εξέλιξη της τεχνολογίας θα καθιερώσει.

H πραγματοποίηση απ’ ευθείας τηλεοπτικών εκπομπών με δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων καθώς και η μετάδοση προγραμμάτων ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας παραγωγής.

H προβολή, διατήρηση και διάδοση εντός της Eλλάδας αλλά και εκτός της Eλληνικής Eπικράτειας του Oρθοδόξου Eλληνοχριστιανικού πνεύματος και των ηθών.

H προώθηση και διάδοση των Eλληνοκεντρικών ιδεών, των αρχαίων κλασσικών και νεωτέρων Eλλήνων φιλοσόφων.

H σύσφιξη των δεσμών των απανταχού Eλλήνων.

H μετάδοση του Eλληνοχριστιανικού πνεύματος και η συγκρότηση και ανόρθωση των ηθικών αξιών και της αγάπης για την οικογένεια και την Eλλάδα γενικώτερα.

H παραγωγή και επεξεργασία ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως καθώς και η παραγωγή ή συμπαραγωγή τηλεοπτικών ταινιών μικρής ή μεγάλης διάρκειας ή τηλεοπτικών ταινιών σε συνέχειες SERIALS. Οι παραγωγές αυτές θα αφορούν αποκλειστικά τις ανάγκες του Σταθμού.

H δημιουργία κλάδου κατασκευής, επισκευής και εν γένει παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων πάσης φύσεως, καθώς επίσης και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού, εγκαταστάσεων και οχημάτων).